نظر سنجي
به نظر شما خدمات مشاوره ی مدیریت پروژه و استفاده از آن در پروژه های ساختمانی می تواند به سود کارفرما و پروژه باشد؟
 • بله
 • خیر
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 19 + 18